Услуги


ОБЩИ УСЛУГИ

Проектовият мениджър управлява цялостното планиране, координация и контрол на Проекта, като се стреми да постигне целите на Клиента и да осигури, доколкото е в разумния контрол на Проектовият мениджър, изпълнението на Проекта навреме, в рамките на Бюджета и със стандартите за изпълнение и качество, съгласувани с Клиента.

Проектовият мениджър изгражда и управлява, за своя сметка, екип от професионалисти с ясни отговорности, които да бъдат ангажирани с изпълнението на задълженията на Проектовия мениджър по Договора.

УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ПЛАНИРАНЕТО НА ПРОЕКТА

Изработване на предварителен график на дейностите за реализация на Проекта;

Изработване на предварителен бюджет по уедрени показатели;

Изработване на предварителен финансов план за изпълнение на Проекта, съобразен с графика за реализация на Проекта;

Изработване на План на рисковете;

УСЛУГИ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТА

Изготвяне на Примерно задание за проектиране;

Изготвяне на договор за проектиране;

Провеждане на преговори за подписване на договор за проектиране;

Експертиза на Проекта

ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И ДОГОВАРЯНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изработване на проект на договор за строителство;

Провеждане на тръжна процедура за избор на Изпълнители (строители);

Провеждане на тръжни процедури за избор на Номинирани подизпълнители и доставчици от таблицата с позициите, които допълнително Клиента може да контролира.

Провеждане на преговори с Изпълнители (строители) и доставчици за подписване на договори.

КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

Интегриране в договорите с участниците в инвестиционния процес на задълженията им спрямо общия график за реализация на Проекта;

Актуализация и оптимизация на общия график за реализация на Проекта;

Седмични общи работни срещи с участниците в инвестиционния процес за актуализация и оптимизация на организацията по изпълнение на Проекта;

КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (СУПЕРВИЗИЯ)

Осъществяване на непрекъснат инвеститорски надзор по време на строителството;

Контрол и приемане на работите, включително непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи;

Контрол и приемане на материалите;

Оценка и актуализация на регистъра на рисковете;

Оформяне на документацията съпътстваща строителството;

Контрол по разплащанията с изпълнители и доставчици;

Изготвяне на окончателни протоколи по всеки договор за строителство.

Контрол по одобряване на строителството до издаване на “Разрешение за ползване”. При необходимост, предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на Разрешение за ползване.

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Актуализация и оптимизация на бюджета съобразно развитието на Проекта;

Актуализация на финансовия план;

ОТЧЕТНОСТ

Изготвяне на предложение за система за контрол и отчитане на договорите и разплащанията по тях.

Съхранение и подреждане на всички документи по Проекта в цифров вид (сканирани) и подреждането им съгласно вътрешните инструкции в Дружеството.

Проследяване на всички процеси с фотоснимки и подреждането им съгласно вътрешните инструкции в Дружеството.

Изготвяне на месечен доклад от Ръководителя на Проекта до Клиента. В доклада се описва състоянието на работите към момента и съответствието им с договора, Графика и Бюджета, предстоящите работи, оценка на работата на контрагентите, препоръки към Клиента. Приложение към доклада са актуализиран График на работите и бюджет.

Изготвяне на извънредни доклади до Клиента при възникване на обстоятелства, застрашаващи нормалното развитие на проекта;

Изготвяне на окончателен доклад до Клиента след приключване на Проекта.

УСЛУГИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЕКТА В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Обслужва гаранционните условия съгласно сключените със Строителите договори в рамките на 12 месеца след приключване на строителството.

Ангажира гаранционната отговорност на съответния контрагент като изпраща рекламационни поръчки при сигнал от страна на експлоатационния персонал. При отказ или невъзможност на контрагента да отстрани недостатъците организира отстраняване на същите от друг Строител за сметка на виновния;
Организира и протоколира гаранционните ремонти;

Сигнализира Клиента преди падежа на всяка банкова гаранция за гаранционна отговорност.