За нас


Фирма БГ Проджект ООД е новорегистрирано дружество и е продължение на фирма БГИ Проект ООД и разполага със същия мениджърски екип и ресурси. БГИ Проект ООД е първото регистрирано дружество у нас с основен предмет на дейност строителен проджект мениджмънт и до момента развива само и единствено тази услуга. В условията на тежка финансово – икономическа криза, ние съзнателно не разширихме обхвата си от услуги например в областта на строителния надзор и/или строително – ремонтни дейности и/или проектиране, за да имаме възможност да предлагаме услугите на проджект мениджмънта в чистия и добрия вид, без да изпадаме в зависимости. По отношение на предлагане на „чиста“ услуга, се отличаваме от повечето конкурентни фирми.

Фирмата е съучредител на Българска асоциация по управление на проекти в строителството.

Разполагаме с необходимите инструменти за управление на Проекта, както и с необходимия екип от професионалисти за изпълнение на услугите. Екипът е снабден с всички необходими средства – мобилни офиси, офис техника и компютри, он лайн връзка между всички сървъри, IP камери, всякакви измервателни уреди и прибори, включително тотални станции, скенер за армировка, лазерни и конвенционални измервателни прибори, склерометри, стандартни форми за проби на бетоновата смес и др.

Основните принципи, които спазваме при управлението на инвестиционните проекти, освен спазване на етичните и морални принципи в бизнес партньорството са:

Пълна лоялност към Клиента – осигурена е ефективно с вътрешните правила и строгите документи, които подписва всеки сътрудник при постъпване на работа при нас;

Система за управление на инвестиционни проекти с писмено утвърдени инструменти за управление, включващи следните основни принципи:

  • Оценка на риска;
  • Перфектни тръжни процедури за избор на контрагенти с изпитана методика, включително обективни критерии за достигане на добрата пазарна цена;
  • Описание на работите с технологични правила и допуски по стандартите на EO;
  • Стриктен и непрекъснат контрол на изработката;
  • Перфектни договори с включени парични гаранции и ефективни неустойки за точно изпълнение и качество;
  • Недопускане на не гарантирани плащания.

Европейски средства за подкрепа на бизнеса по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, Процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, Проект и главна цел “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, Договор с Министерство на икономиката номер BG16RFOP002-2.073-13731-C01 на обща стойност: 10000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.